Các bài viết cũ

Tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp

Tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp

Bạn đang là sinh viên học kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp đang cần tìm tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp

Tài liệu này gồm các phần

  • Chương 1. Tổng quan về chế độ Kế toán Hành chính Sự nghiệp
  • Chương 2. Kế toán tiền và các loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá
  • Chương 3. Kế toán tài sản cố định và đầu tư Xây dựng cơ bản
  • Chương 4. Kế toán thanh toán
  • Chương 5. Kế toán các nguồn kinh phí
  • Chương 6. Kế toán các khoản chi trong đơn vị Hành chính Sự nghiệp
  • Chương 7. Kế toán các khoản thu trong đơn vị Hành chính Sự nghiệp
  • Chương 8. Phương pháp lập báo cáo Tài chính và báo cáo Quyết toán

Link tải : Tải tại đây

Advertisements