Category Archives: Báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, thủ thuật cân đối lãi lỗ

Cách hạch toán trợ cấp thai sản

Hướng dẫn cách hạch toán trợ cấp thai sản

Khi cơ quan BHXH chuyển khoản trợ cấp thai sản qua ngân hàng thì hạch toán:
Nợ 112, Có 3388 (chi tiết theo đối tượng)

Khi rút tiền về hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho cá nhân thì định khoản: Nợ 3388 (chi tiết theo đối tượng)
, Có 112/111

Advertisements